ثبت نام جهت شرکت در همایش

لطفا برای ثبت نام و دریافت بلیط الکترونیکی ذخیره صندلی ،براساس موقعیت شغلی خود یکی از گزینه های زیر را انتخاب و پس از ورود به سایت خرید بلیط الکترونیکی نسبت به پرداخت هزینه اقدام و بلیت خود را پرینت نموده و در روز برگزاری جایزه به همراه داشته باشید.
بدیهی است فقط افرادی امکان حضور در سالن را خواهند داشت که پرینت بلیت خود را به همراه داشته باشند .
دبیرخانه جایزه فروشندگان برتر ایرانی

فروشنده
سرپرست فروش
رئیس فروش
مدیر شعبه
مدیر منطقه
معاون مطنقه
مدیر کل