نتایج آزمون اول آموزش مجازی کارکنان فروش شرکت بازارگسترپگاه

فروشندگان تلفنی
فروشندگان حضوری
مدیران وسرپرستان
فروشندگان /موزعین