فرم خود اظهاری اعلام آمادگی

یادآوری های مهم:
1. آخرین مهلت برای ثبت نام و تکمیل و ارسال فرم های ثبت نام و خود اظهاری روز شنبه 1 آبان ماه 1395 می باشد.
2. کلیه فرم های خود اظهاری می بایست به امضای مدیر بالاتر برسد
3. ایجاد امکان سایت ویزیت برای ارزیابان جایزه که توسط دبیرخانه جایزه به محل شرکت ها اعزام خواهند شد به عهده متقاضی می باشد
4. تکمیل و ارسال فرم های ثبت نام و خود اظهاری هیچ حقی برای متقاضی جهت انتخاب به عنوان فروشنده برتر ایجاد نمی نماید و دبیرخانه جایزه در این مورد اختیار تام دارد
5. کلیه متقاضیانی که فرم خود اظهاری را تکمیل و ارسال می کنند می بایست همراه با این فرم ها و با مراجعه به بروشور جایزه بر اساس رده شغلی خود هزینه ارزیابی را نیز به حساب دبیر خانه جایزه که مشخصات آن در بروشور آمده واریز نمایند
6. بدیهی است ارسال فرم های ثبت نام و خود اظهاری حقی برای متقاضیان ایجاد ننموده و هزینه واریز شده مسترد نخواهد شد
7. انتخاب فروشندگان برتر در هریک از رده ها بر اساس بیشترین نمره اخذ شده در بین متقاضیان هر یک از رده های شغلی که از بین شرکت های مختلف شناسایی شده اند انجام خواهد شد و به هریک از رده ها در صورت کسب حداقل امتیاز لازم جوایز معرفی شده در بروشور جایزه اهدا خواهد شد
8. اسامی و مشخصات فروشندگان برتر به شرط پرداخت هزینه مربوطه در مجله مشاهیر فروش منتشر خواهد شد
9. مجله مشاهیر فروش 3 ماه نامه بوده و به معرفی بهترین و سرآمدترین فروشندگان برتر اختصاص دارد